SÚSTREĎTE SA NA HLAVNÝ PREDMET PODNIKANIA A STAROSŤ O ÚČTOVNÍCTVO PRENECHAJTE NÁM!

SLUŽBY PRISPÔSOBUJEME KONKRÉTNYM POŽIADAVKÁM ZÁKAZNÍKA

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM PRE MENŠIE FIRMY

SPOLUPRÁCA VÁŠHO ADMINISTRATÍVNEHO PRACOVNÍKA S NAŠÍM ÚČTOVNÝM EXPERTOM VO VÄČŠÍCH SPOLOČNOSTIACH

Pri spracovaní účtovníctva využívame najmä ekonomický systém Stormware – POHODA. Naši zamestnanci však majú bohaté skúsenosti aj s inými nástrojmi na vedenie účtovníctva.

V rámci vedenia podvojného účtovníctva ponúkame nasledujúce služby:
● prvotné spracovanie predložených dokladov
● evidencia pohľadávok a záväzkov
● vedenie pokladničnej knihy
● vedenie účtovného denníka
● vedenie hlavnej knihy
● evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
● evidencia majetku
● spracovanie miezd
● spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátanie vyhotovenia príslušných výkazov (Daňové priznanie, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
● spracovanie priebežných účtovných a daňových prehľadov podľa požiadaviek klienta